CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TRINH HUNG THAI 公牛(越南)
亚洲/东南亚/越南 民营 家具/家电/工艺品/玩具 人民币 20-99人
7个
招聘职位
0%
简历及时处理率
0天
简历处理用时
2023-06-01
企业最近登录
关注
粉丝:31